Sergel We Care = Vastuullinen kumppani

Kannamme vastuuta vaikutuksestamme ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme kestävästi, kunnioitamme ympäristöä, noudatamme lakeja ja sopimuksia.

Sergelin vastuullisuus: Sisäänrakennettua ja todennettavaa

Meille vastuullisuus ei ole vain politiikka muiden joukossa; se on osa yrityskulttuuriamme tunnuslauseemme ”We care” mukaisesti. Keskitymme ympäristöasioiden lisäksi myös taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen.

Sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme ylpeitä sitoumuksestamme YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nämä tavoitteet inspiroivat ja ohjaavat työtämme. Katsomme, ettei vastuullisuus ole välttämätöntä ainoastaan omalle liiketoiminnallemme, vaan koko liike-elämälle. Keskittymällä useisiin YK:n tavoitealueisiin (3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, and 16), olemme saavuttaneet merkittäviä edistysaskeleita matkallamme yhä vastuullisempaa päivittäistä toimintaa.

 • Taloudellinen vastuullisuus: perinnän avainrooli

  Ymmärrämme perinnän merkittävän roolin taloudellisessa vastuullisuudessa. Terve taloustilanne on välttämätön pohja faktapohjaisille päätöksille ja ympäristötietoisuuden edistämiselle. Varmistamalla, että yritykset saavat maksun tuotteistaan ja palveluistaan, Sergel mahdollistaa myynnin jatkumisen loppuasiakkaille. Tämä on olennaista taloudelliselle tasapainolle ja yhteiskunnalliselle toimivuudelle. Tämän lisäksi haluamme olla vastuullisen luottomarkkinan johtava toimija. Huolehtimalla asiakkaan ja loppuasiakkaan välisestä suhteesta, luomme lisäarvoa molemmille osapuolille ja varmistamme, että toimeksiantajamme saa maksun. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka tekevät sekä prosessista että maksusta helpompaa loppuasiakkaalle. Työmme ei edistä pelkästään taloudellisen vakauden saavuttamista, vaan myös sosiaalista inkluusiota ja vastuullisten maksuratkaisujen saatavuutta kaikille.

 • Sanoista tekoihin

  Vastuullisuusmatkamme ei pääty tähän. Ponnistelemme jatkuvasti parempien toimintatapojen kehittämiseksi parantaaksemme positiivista vaikutustamme yhteiskunnassa. Jo vuosien ajan olemme kehittäneet kattavaa strategiaamme, joka pitää sisällään asioita rekrytoinnista ja henkilöstön kehittämisestä aina alihankkijoiden eettisiin toimintaperiaatteisiin ja monimuotoisuushankkeisiin. Päämääränämme on tarjota taloudellista tasapainoa asiakkaillemme, rakentaa luottamuksellisia suhteita loppuasiakkaiden kanssa, tarjota toimiva ja viihtyisä työympäristö työntekijöillemme ja pitää vastuullista toimintaa eettisen liiketoiminnan pohjana. Tämä edellyttää ihmisten merkityksen ymmärtämistä ja koko organisaation mukaan ottamista. Emme saa aliarvioida ihmisten voimaa. Muutoksen saavuttaminen vaatii sitoutumista jokaiselta. Luomalla inklusiivisen ympäristön, jossa kannustetaan keskusteluihin ja pohdiskeluun, voimme hyötyä työntekijöidemme oivalluksista ja kokemuksista. Tekeminen ei ole ainoastaan strategioiden toteuttamista vaan myös ihmisten osallistamista prosessiin ja vastuullisen arjen rakentamista yhdessä.

Joitain vastuullisuustekojamme mainitaksemme

 • Olemme sertifioituja ja tuemme Science Based Targets -aloitetta (SBTi). Läpikotaisen analyysin lopputuloksena olemme määritelleet ja hyväksyttäneet viralliset kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteemme. Työskentelemme jatkuvasti ilmastovaikutuksemme pienentämisen puolesta.
 • Edellytämme alihankkijoiltamme ja liikekumppaneiltamme vaatimustenmukaisuutta liittyen mm. ympäristöön, eettiseen liiketoimintaan ja yleiseen tietosuoja-asetukseen.

 • Järjestämme koulutusta esihenkilötyössä sekä henkilökunnallemme kursseja vastuullisuudesta ja tavastamme toimia.
 • Varmistamme, että perintäkäsittelijämme ovat koulutettuja kohtaamaan loppuasiakkaat luottamuksellisesti, ammattimaisesti ja kunnioittavasti.
 • Toimintatapaamme sisältyy monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden ja inklusiivisuuden toteutumisen mittaaminen ja täydennyskoulutus.

Digitalisaatio ja tekoäly vihreämmän tulevaisuuden asialla

Otamme tärkeitä askelia digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen saralla vähentääksemme ilmastovaikutustamme ja lisätäksemme tehokkuutta. Automatisoimalla ja digitalisoimalla prosessejamme, kuten kirjeiden käsittelyä, vähennämme paperijätteen määrää ja hiilidioksidipäästöjä. Tämä siirtymä digitaalisempaan tulevaisuuteen on välttämätön vähentääksemme ilmastovaikutustamme ja toimiaksemme vastuullisemmin. Teknologiassa on potentiaalia auttaa meitä saavuttamaan ainakin 70 % vastuullisuustavoitteistamme. Meidän tulee olla samalla tietoisia energian käytön suhteen, ottaen huomioon sen, että esimerkiksi datan tallentaminen tulee muodostamaan 20 % kaikesta sähkön kulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoittelemme johtoasemaa vastuullisen toiminnan saralla — ei pelkästään puheiden, vaan tekojen avulla.  Sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ymmärtämyksemme taloudellisen vastuullisuuden keskeisestä roolista ja investointimme digitalisaatioon sekä tekoälyyn auttavat meitä ottamaan askelia kohti vihreämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta meille kaikille.

Sergelin eettiset toimintaohjeet

Katso eettiset toimintaohjeemme täältä.

Vastuullinen kumppani

Taloudellinen – Toimimme vastuullisesti ja eettisesti. Haemme tilanteeseen sopivat ratkaisut aidolla vuorovaikutuksella yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja loppuasiakkaiden kanssa. Luotamme, että tämä johtaa pitkällä aikavälillä parhaaseen lopputulokseen ilman kasvavia velkaongelmia. Palkkioidemme kohtuullisuus ja läpinäkyvyys ovat meille keskeisessä asemassa.

Ympäristö – Haluamme olla edistämässä hiilineutraalia yhteiskuntaa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja tukemaan ympäristövastuullista toimintaa. Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään tarjoamalla palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan.

Sosiaalinen – Sergelissä kes­kei­sim­mät so­si­aa­li­sen vas­tuun alu­eet liit­ty­vät eet­ti­seen lii­ke­toi­min­taan, toi­min­nan tur­val­li­suu­teen, hen­ki­lös­tön tas­a­puo­li­seen ja rei­luun koh­te­luun. Sergelin so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää si­tou­tu­mi­sen yh­teis­kun­taan, sen hen­ki­lös­töön, asiak­kai­siin ja mui­hin si­dos­ryh­miin. Sergelin so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää eet­ti­sen ja kes­tä­vän lii­ke­toi­min­nan, ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön ja -olo­suh­teet, työ­ter­vey­teen ja toi­min­nan vas­tuul­li­se­na yri­tys­kan­sa­lai­se­na. Hen­ki­lös­töä ja muita tär­kei­tä si­dos­ryh­miä kan­nus­te­taan ja osal­lis­te­taan so­si­aa­li­sen vas­tuun mu­kais­ten lii­ke­toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­seen. Sergel tukee yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta vas­taa­van­lais­een vas­tuul­lis­een toi­min­ta­ta­paan.

Digitaalinen – Sergelin digitaaliset palvelut ovat tietoturvallinen ympäristö ja mahdollistaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Kehitämme tuotteita, joiden on tarkoitus pitää asiakkaista huolta digitaalisessa maailmassa.