Sergel We Care = Vastuullinen kumppani

Kannamme vastuuta vaikutuksestamme ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme kestävästi, kunnioitamme ympäristöä, noudatamme lakeja ja sopimuksia.

Vastuullinen kumppani

Taloudellinen – Toimimme vastuullisesti ja eettisesti. Haemme tilanteeseen sopivat ratkaisut aidolla vuorovaikutuksella yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja loppuasiakkaiden kanssa. Luotamme, että tämä johtaa pitkällä aikavälillä parhaaseen lopputulokseen ilman kasvavia velkaongelmia. Palkkioidemme kohtuullisuus ja läpinäkyvyys ovat meille keskeisessä asemassa.

Ympäristö – Haluamme olla edistämässä hiilineutraalia yhteiskuntaa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja tukemaan ympäristövastuullista toimintaa. Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään tarjoamalla palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja ympäristöystävällisen toiminnan.

Sosiaalinen – Sergelissä kes­kei­sim­mät so­si­aa­li­sen vas­tuun alu­eet liit­ty­vät eet­ti­seen lii­ke­toi­min­taan, toi­min­nan tur­val­li­suu­teen, hen­ki­lös­tön tas­a­puo­li­seen ja rei­luun koh­te­luun. Sergelin so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää si­tou­tu­mi­sen yh­teis­kun­taan, sen hen­ki­lös­töön, asiak­kai­siin ja mui­hin si­dos­ryh­miin. Sergelin so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää eet­ti­sen ja kes­tä­vän lii­ke­toi­min­nan, ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön ja -olo­suh­teet, työ­ter­vey­teen ja toi­min­nan vas­tuul­li­se­na yri­tys­kan­sa­lai­se­na. Hen­ki­lös­töä ja muita tär­kei­tä si­dos­ryh­miä kan­nus­te­taan ja osal­lis­te­taan so­si­aa­li­sen vas­tuun mu­kais­ten lii­ke­toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­seen. Sergel tukee yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta vas­taa­van­lais­een vas­tuul­lis­een toi­min­ta­ta­paan.

Digitaalinen – Sergelin digitaaliset palvelut ovat tietoturvallinen ympäristö ja mahdollistaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen toiminnan. Kehitämme tuotteita, joiden on tarkoitus pitää asiakkaista huolta digitaalisessa maailmassa.

Sergelin eettiset toimintaohjeet

Katso eettiset toimintaohjeemme täältä.

Vastuullisuustyömme perustana ovat YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet. Tärkeimmät painopisteemme ovat:

  • Taloudellisen vakauden tarjoaminen asiakkaillemme
  • Luottamukseen perustuvan suhteen luominen loppuasiakkaisiimme
  • Innostavan työpaikan tarjoaminen työntekijöillemme
  • Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Taloudellisen vakauden tarjoaminen asiakkaillemme

Olemme liikekumppani, joka luottaa ja välittää. Näkemyksemme ja henkilökohtainen lähestymistapamme takaavat, että asiakkaan saatavat maksetaan ja hyvät suhteet loppuasiakkaisiin säilyvät. Voidaksemme tarjota asiakkaillemme taloudellista vakautta noudatamme eettisen perinnän periaatteita. Arvoketjumme perustuu asiakkuuksien säilyttämiseen.

Valikoimme asiakkaamme, ja noudatamme vain eettisesti kestäviä liiketoimintamalleja ja tuotantotapoja. Haluamme lisäksi tukea liiketoimintakäytäntöjä, jotka johtavat loppuasiakkaiden järkevään ja kestävään velkatasoon. Kaiken tämän teemme vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti.

Luottamukseen perustuvan suhteen luominen loppuasiakkaisiimme

Tehokkaiksi todettujen prosessiemme ja kehittyneiden toimintamalliemme avulla keräämme loppuasiakkaista lain sallimissa rajoissa tietoja, joiden pohjalta voimme arvioida luottokelpoisuutta reilulla tavalla. Kohtelemme loppuasiakkaitamme aina yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Tarjoamme loppuasiakkaille myös läpinäkyvyyttä sekä helppokäyttöisen itsepalvelunominaisuuden, jonka kautta he voivat hoitaa asiansa nopeasti ja vaivattomasti. Läpinäkyvät perintäprosessimme ovat yleisesti hyväksyttyjen perintäkäytäntöjen ja -standardien mukaisia, ja teemme kaikkemme löytääksemme käyttäjäystävälliset, jokaiselle osapuolelle toimivat ratkaisut.

Innostavan työpaikan tarjoaminen työntekijöillemme

Sergelin toiminnan selkäranka ovat täällä työskentelevät ihmiset. Tarjoamme inspiroivan työpaikan, ja haluamme luoda toimivan tasapainon asetettujen odotusten ja oppimismahdollisuuksien välille. Edistämme työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla turvallisen työympäristön, ja teemme ennakoivaa työtä ammattitautien ja työtapaturmien ehkäisemiseksi. Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti yksilöllisistä eroista, kyvyistä tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Rekrytointiprosessimme on osallistava ja tasa-arvoinen.

Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Olemme liittyneet YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen jäseneksi ja sitoutuneet Science Based Targets -hankkeen Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen. Teemme ilmastoriski- ja vaikutusarviointia ja määrittelemme päästövähennystavoitteet, joiden avulla pyrimme laskemaan hiilijalanjälkemme nollaan.

Tavoittelemme vastuullisuutta systemaattisesti. Toimintamme on eettistä, ja noudatamme toiminnassamme kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, alan standardeja sekä omia sisäisiä käytäntöjämme ja toimintatapojamme. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa petosten, korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Osallistumme toimialajärjestöihin kaikissa niissä maissa, joissa meillä on toimintaa, ja edistämme yhteisten haasteiden ja kehitysmahdollisuuksien löytämistä.

Olemme sanojemme mittaisia

Esimerkkejä vastuullisuustoimistamme

  • Olemme sitoutuneet Science Based Targets -hankkeeseen, teemme ilmastoriski- ja vaikutusarviointia sekä määrittelemme päästövähennystavoitteet hiilijalanjälkemme tuomiseksi nollaan.
  • Asetamme toimittajillemme ja liikekumppaneillemme ympäristönsuojelullisia, yhteiskunnallisia ja yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen liittyviä vaatimuksia.
  • Tarjoamme työntekijöillemme johtajuuskoulutusta ja kulttuurista perehdytystä.
  • Tarjoamme perintähenkilöstöllemme ammatillista valmennusta ja ohjausta, jotta he voivat
    käydä loppuasiakkaidemme kanssa yksilöllistä, ammattimaista, avointa, oikeudenmukaista ja rehellistä vuoropuhelua.