Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.3.2017

 

1 Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Sergel Oy (1571416-1)

 

Osoite: Askonkatu 4, 15100 Lahti

 

Muut yhteystiedot: (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) p. 0200 13113, asiakaspalvelu@sergel.com

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

  1. 0200 13113, asiakaspalvelu@sergel.com

 

3 Rekisterin nimi

 

Sergel Oy:n perintärekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoitus on ammattimainen perintätoimeksiantojen hoitaminen omaan ja toimeksiantajien lukuun. Tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä sekä perintäasioihin liittyvissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa sekä muissa perintätoimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä.

 

Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perintätoiminnan harjoittajalle laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, jolloin tietoja käsitellään siten, ettei niitä voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin voidaan tallettaa toimeksiantajien ja toimeksiannon kohteena olevien perintäasiakkaiden asiakasnumero, nimi, henkilö-/y-tunnus tai syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot; yhteyshenkilöiden, asiamiesten, valtuutettujen tai edunvalvojien nimi- ja yhteystiedot; valtuutettujen syntymäajat ja valtakirjat.

 

Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa:

– saatavaa ja sen maksamista koskevat tiedot;

– toimeksiannon numero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot;

– perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot;

– puhelutallenteet; sekä

– muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, jotka on saatu esimerkiksi:

– toimeksiantajalta,

– perintäasiakkaalta itseltään esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse,

– julkisista rekistereistä.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Toimeksiantaja (toimeksiantoa, perintäasiakasta ja saatavaa koskevat tiedot)

Perintäasiakkaat (perintäasiakasta sekä saatavaa ja sen maksuja koskevat tiedot)

Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (perintään liittyvät tiedot)

Ulosottoviranomaiset (ulosottomenettelyä koskevat tiedot)

Tuomioistuimet (oikeudelliseen perintään liittyvät tiedot)

Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot)

Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)

Luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

YTJ (yritystiedot)

Verottaja (julkiset verotiedot)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) (perintäasiakkaan yksilöintitiedot)

Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot, osoitetiedot)

Maistraatit (edunvalvontatiedot)

Muut julkiset rekisterit

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantosopimusten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa:

– toimeksiantajalle,

– perintäasiakkaalle itselleen,

– tuomioistuimille,

– ulosottoviranomaisille,

– luottotietoyhtiöille,

– numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten,

– konserniyhtiöille EU:n sisällä.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto: Kirjallinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus. Sergel Oy:n tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esilläpitämistä, eikä liikkuminen niissä ole mahdollista ilman kulkukorttia.

 

B ATK:lla käsiteltävä tiedot: Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Laitteistot ja tiedonsiirtoyhteydet ovat asianmukaisesti suojattuja. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja käyttövaltuudet määritelty. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan, käyttöä valvotaan ja käyttövaltuudet tarkistetaan säännöllisesti.